Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

St.prp. nr. 81 (2005-2006), kap. 100, 101 og 163, Innst. S. nr. 12 (2006-2007)

Vedtak 18

I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer:

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Utgifter:

100

Utenriksdepartementet (jf. kap. 3100 og 3101)

  1

Driftsutgifter forhøyes med

5 000  000

fra kr 1411 430000 til kr 1416430  000

101

Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)

21

Spesielle driftsutgifter forhøyes med

7 600  000

fra kr 0 til kr 7600 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

71

Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med

200000  000

fra kr 1694752000 til kr 1894752 000

 

Vedtak 19

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan omdisponere inntil 5 mill. kroner fra kap. 100, post 01 Driftsutgifter til kap. 101, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan omdisponere inntil 7,6 mill. kroner fra kap. 101, post 21 Spesielle driftsutgifter til kap. 100, post 01 Driftsutgifter.