Vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

St.prp. nr. 32 (2006-2007), Innst. S. nr. 183 (2006-2007)

Vedtak 425

Det opprettes 15 nasjonale laksevassdrag og 8 nasjo­nale laksefjorder i tillegg til de 37 nasjonale laksevass­dragene og 21 nasjonale laksefjordene som er opprettet i Innst. S. nr. 134 (2002-2003).

Følgende nasjonale laksevassdrag opprettes:

 

Mandalselva

Vest-Agder

Bjerkreimselva

Rogaland

Suldalslågen

Rogaland

Vosso

Hordaland

Nærøydalselva

Sogn og Fjordane

Lærdalselva

Sogn og Fjordane

Nausta

Sogn og Fjordane

Orkla

Sør-Trøndelag

Nidelva

Sør-Trøndelag

Verdalselva

Nord-Trøndelag

Namsen

Nord-Trøndelag

Vefsna

Nordland

Ranaelva

Nordland

Beiarelva

Nordland

Kongsfjordelva

Finnmark

 

Følgende nasjonale laksefjorder opprettes i henhold til angitte yttergrenser:

 

LindesnesMannefjorden

Vest Agder

(Lindesnes - Fugløya, grense mot åpent hav følger grunnlinjen)

Sandsfjorden

Rogaland

(Austbø - Jelsa og Vardnes - Breidvik)

Fjordene ved Osterøy

Hordaland

(Molviki - Tysso og Skreaneset - Olsnesnipa)

Vefsnfjorden

Nordland

(Leinesodden - Sandnessjøen og Hamnes - Bjørga)

Ranafjorden

Nordland

(Leirholmen - Velsvåg)

Beiarfjorden

Nordland

(Kvarsnes - Hamnes og Røsnes - Nordsandnes)

Kongsfjorden

Finnmark

(Nålneset - Vesterneset, grense mot åpent hav følger grunnlinjen)

 

Vedtak 426

I de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene skal laksen sikres en særlig beskyttelse.

 

Vedtak 427

Beskyttelsesregimet i de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene som er opprettet i Innst. S. nr. 183 (2006-2007) og i Innst. S. nr. 134 (2002-2003) skal være i samsvar med kapittel 6.1 og 6.3 i St.prp. nr. 32 (2006-2007).

 

Vedtak 428

Det tillates ikke oppdrett med laksefisk innenfor den nasjonale laksefjorden Tanafjorden.

 

Vedtak 429

Førdefjorden opprettes som nasjonal laksefjord med den samme yttergrense som den tidligere midlertidige sikringssonen i fjorden.