Endringer i statsbudsjettet for 2007

St.prp. nr. 6 (2007-2008), kap. 1550, Innst. S. nr. 74 (2007-2008)

Vedtak 223

I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

 

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

1 200  000

fra kr 5 000 000 til kr 6 200 000