Næringsmiddelregelverk

St.prp. nr. 47 (2007-2008), Innst. S. nr. 277 (2007-2008)

Vedtak 537

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS- komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.