Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2007

St.meld. nr. 29 (2007-2008), Innst. S. nr. 28 (2008-2009)

Vedtak 42

St.meld. nr. 29 (2007–2008) – om eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2007, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid – vedlegges protokollen.