Fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

St.prp. nr. 78 (2007-2008), Innst. S. nr. 51 (2008-2009)

Vedtak 97

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58 av 25. april 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar.