Prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv

St.prp. nr. 83 (2007-2008), Innst. S. nr. 17 (2008-2009)

Vedtak 25

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 av 4. juli 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF av 5. september 2007 om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.