Endringar i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 19 (2008-2009), Innst. S. nr. 89 (2008-2009)

Vedtak 134

I statsbudsjettet for 2008 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

100

Utanriksdepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med ...............................................................

2 700 000

frå kr 1 511 863 000 til kr 1 514 563 000

103

Regjeringas fellesløyving for representasjon

1

Driftsutgifter, blir redusert med ........................................................

2 000 000

frå kr 17 522 000 til kr 15 522 000

104

Kongefamilien sine offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter, blir redusert med ........................................................

3 500 000

frå kr 9 232 000 til kr 5 732 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjonar

70

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med ......................

8 000 000

frå kr 1 063 281 000 til kr 1 071 281 000

72

EØS-finansieringsordninga, kan overførast, blir redusert med ..........

31 000 000

frå kr 500 000 000 til kr 469 000 000

73

Den norske finansieringsordninga, kan overførast, blir redusert med ................................................................................................................

120 000 000

frå kr 650 000 000 til kr 530 000 000

140

Utanriksdepartementet sin administrasjon av utviklingshjelpa

1

Driftsutgifter, blir redusert med ........................................................

2 384 000

frå kr 893 322 000 til kr 890 938 000

141

Direktoratet for utviklingshjelp (Norad)

1

Driftsutgifter, blir auka med ...............................................................

1 300 000

frå kr 171 920 000 til kr 173 220 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter, blir redusert med ........................................................

2 500 000

frå kr 33 500 000 til kr 31 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overførast, blir redusert med .........................

15 000 000

frå kr 277 500 000 til kr 262 500 000

163

Naudhjelp, humanitær hjelp og menneskerettar

70

Naturkatastrofar, kan overførast, blir auka med .................................

7 000 000

frå kr 335 000 000 til kr 342 000 000

71

Humanitær hjelp og menneskerettar, kan overførast, blir auka med ...

16 366 000

frå kr 2 175 534 000 til kr 2 191 900 000

166

Tilskot til ymse tiltak

70

Ymse tiltak, kan overførast, blir redusert med ..................................

2 116 000

frå kr 2 116 000 til kr 0

72

Internasjonale miljøprosessar og berekraftig utvikling, kan overførast,

blir auka med .....................................................................................

4 500 000

frå kr 461 000 000 til kr 465 500 000

167

Flyktningtiltak i Noreg, godkjend som utviklingshjelp

21

Særskilde driftsutgifter, blir redusert med .........................................

21 483 000

frå kr 827 476 000 til kr 805 993 000

170

FN-organisasjonar mv.

78

Bidrag andre FN-organisasjonar mv., kan overførast, blir redusert med .........................................................................................................

7 200 000

frå kr 168 220 000 til kr 161 020 000