Nasjonal transportplan 2010-2019

St.meld. nr. 16 (2008-2009), Innst. S. nr. 300 (2008-2009)

Vedtak 426

Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til at det tas i bruk intelligente kommunikasjonsløsninger (ITS) for å øke kollektivandelen og bedre trafikksikkerheten i de store byområdene.

 

Vedtak 427

St.meld. nr. 16 (2009–2009) – Nasjonal transportplan 2010–2019 – vedlegges protokollen.