Kostnadsauke på utbyggijng av rv 283, Øvre Sund bru i Drammen

St.prp. nr. 45 (2008-2009), Innst. S. nr. 176 (2008-2009)

Vedtak 273

Stortinget samtykkjer i at prosjektet rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbygging – blir gjennomført basert på revidert kostnadsoverslag.