Innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.

St.prp. nr. 63 (2008-2009), Innst. S. nr. 311 (2008-2009)

Vedtak 449

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler mv.