Endringer av statsbudsjettet for 2010

Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010), Innst. 6 S (2009-2010)

Vedtak 50

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

Kroner

Utgifter

61

 

Høyesterett

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

72 983 000

 

 

400

 

Justisdepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

311 941 000

 

 

 

50

Norges forskningsråd .............................................

 

 

4 500 000

 

 

 

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner ..............

 

 

7 585 000

 

 

410

 

Tingrettene og lagmannsrettene

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

1 448 866 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

59 589 000

 

 

411

 

Domstoladministrasjonen

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 .....

 

 

66 288 000

 

 

413

 

Jordskiftedomstolene

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

186 794 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....................

 

 

5 268 000

 

 

414

 

Forliksråd og andre domsutgifter

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

122 259 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

38 778 000

 

 

430

 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

3 230 179 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 ............................................................................

 

 

64 219 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ...............................................................

 

 

20 390 000

 

 

 

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.,
kan overføres .........................................................

 

 

38 184 000

 

 

 

70

Tilskudd ................................................................

 

 

20 631 000

 

 

432

 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

161 837 000

 

 

440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1 .....

 

 

8 924 155 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

170 804 000

 

 

 

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag,
kan overføres .........................................................

 

 

6 917 000

 

 

 

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål ........

 

 

53 383 000

 

 

 

70

Tilskudd ................................................................

 

 

17 677 000

 

 

 

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum .................................

 

 

2 610 000

 

 

 

73

Tilskudd til EUs yttergrensefond ...........................

 

 

96 200 000

 

 

441

 

Oslo politidistrikt

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1 .....

 

 

1 807 632 000

 

 

442

 

Politihøgskolen

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

397 673 000

 

 

445

 

Den høyere påtalemyndighet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

127 227 000

 

 

446

 

Den militære påtalemyndighet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

6 849 000

 

 

448

 

Grensekommissæren

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

5 264 000

 

 

450

 

Sivile vernepliktige

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

58 954 000

 

 

451

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

543 432 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....................

 

 

2 520 000

 

 

 

70

Overføringer til private ..........................................

 

 

5 064 000

 

 

452

 

Sentral krisehåndtering

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

10 306 000

 

 

455

 

Redningstjenesten

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

629 578 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter ............................................

 

 

8 099 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ...............................................................

 

 

6 358 000

 

 

 

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten ...................................................

 

 

13 156 000

 

 

 

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester ..................

 

 

87 776 000

 

 

460

 

Spesialenheten for politisaker

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

30 867 000

 

 

462

 

Tinglysing

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

182 771 000

 

 

466

 

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

827 597 000

 

 

467

 

Norsk Lovtidend

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

3 114 000

 

 

468

 

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

13 761 000

 

 

470

 

Fri rettshjelp

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

4 886 000

 

 

 

70

Fri sakførsel ...........................................................

 

 

413 864 000

 

 

 

71

Fritt rettsråd ...........................................................

 

 

188 079 000

 

 

 

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak .......................

 

 

36 251 000

 

 

471

 

Statens erstatningsansvar

 

 

 

 

 

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning ........

 

 

117 692 000

 

 

 

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging,
overslagsbevilgning ...............................................

 

 

18 336 000

 

 

472

 

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

19 336 000

 

 

 

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning .........

 

 

179 699 000

 

 

473

 

Statens sivilrettsforvaltning

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

31 511 000

 

 

474

 

Konfliktråd

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

55 891 000

 

 

475

 

Bobehandling

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter ..........................................................

 

 

59 959 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres ....................

 

 

8 174 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

21 033 713 000

 

 

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

Kroner

Inntekter

3400

 

Justisdepartementet

 

 

 

 

 

1

Diverse inntekter ...................................................

 

 

84 000

 

 

 

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter .....................

 

 

1 000 000

 

 

3410

 

Rettsgebyr

 

 

 

 

 

1

Rettsgebyr ..............................................................

 

 

158 739 000

 

 

3413

 

Jordskiftedomstolene

 

 

 

 

 

1

Saks- og gebyrinntekter .........................................

 

 

13 358 000

 

 

 

2

Sideutgifter ............................................................

 

 

5 344 000

 

 

3430

 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

 

 

 

 

 

2

Arbeidsdriftens inntekter .......................................

 

 

57 966 000

 

 

 

3

Andre inntekter ......................................................

 

 

14 973 000

 

 

 

4

Tilskudd ................................................................

 

 

1 624 000

 

 

3432

 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

 

 

 

 

 

3

Andre inntekter ......................................................

 

 

862 000

 

 

3440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

 

 

 

 

 

1

Gebyr - pass og våpen ...........................................

 

 

281 600 000

 

 

 

2

Refusjoner mv. ......................................................

 

 

231 652 000

 

 

 

3

Salgsinntekter ........................................................

 

 

50 000 000

 

 

 

4

Gebyr - vaktselskap ...............................................

 

 

11 207 000

 

 

 

6

Gebyr - utlendingssaker .........................................

 

 

89 852 000

 

 

 

7

Gebyr - sivile gjøremål ..........................................

 

 

505 021 000

 

 

 

8

Gebyr - ID-kort ......................................................

 

 

14 250 000

 

 

3441

 

Oslo politidistrikt

 

 

 

 

 

2

Refusjoner .............................................................

 

 

24 288 000

 

 

 

3

Salgsinntekter ........................................................

 

 

12 204 000

 

 

 

5

Personalbarnehage .................................................

 

 

2 844 000

 

 

3442

 

Politihøgskolen

 

 

 

 

 

2

Diverse inntekter ...................................................

 

 

10 905 000

 

 

 

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

 

 

9 493 000

 

 

3450

 

Sivile vernepliktige, driftsinntekter

 

 

 

 

 

1

Inntekter av arbeid .................................................

 

 

21 309 000

 

 

 

2

Andre inntekter ......................................................

 

 

499 000

 

 

3451

 

Samfunnssikkerhet og beredskap

 

 

 

 

 

1

Gebyr ....................................................................

 

 

118 490 000

 

 

 

3

Diverse inntekter ...................................................

 

 

28 283 000

 

 

3455

 

Redningstjenesten

 

 

 

 

 

1

Refusjoner .............................................................

 

 

20 412 000

 

 

3462

 

Tinglysing

 

 

 

 

 

1

Gebyrinntekter, borettsregister ...............................

 

 

51 760 000

 

 

 

2

Gebyrinntekter, fast eiendom ................................

 

 

928 800 000

 

 

3470

 

Fri rettshjelp

 

 

 

 

 

1

Tilkjente saksomkostninger m.m. .......................... ...............................................................................

 

 

2 232 000

 

 

3473

 

Statens sivilrettsforvaltning

 

 

 

 

 

1

Diverse inntekter ...................................................

 

 

157 000

 

 

3474

 

Konfliktråd

 

 

 

 

 

2

Refusjoner .............................................................

 

 

1 124 000

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

 

2 670 332 000

 

II

Merinntektsfullmakter

1.   Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 61 post 1

kap. 3061 post 3

kap. 400 post 1

kap. 3400 post 1

kap. 410 post 1

kap. 3410 post 3

kap. 411 post 1

kap. 3411 post 3

kap. 413 post 1

kap. 3413 post 1

kap. 413 post 21

kap. 3413 post 2

kap. 430 post 1

kap. 3430 postene 3 og 4

kap. 430 post 21

kap. 3430 post 2

kap. 432 post 1

kap. 3432 post 3

kap. 440 post 1

kap. 3440 postene 2, 3, 4, 6 og 8

kap. 441 post 1

kap. 3441 postene 2, 3 og 5

kap. 442 post 1

kap. 3442 postene 2 og 3

kap. 451 post 1

kap. 3451 postene 3 og 6

kap. 455 post 1

kap. 3455 post 1

kap. 462 post 1

kap. 3462 post 1

kap. 472 post 1

kap. 3472 post 1

kap. 473 post 1

kap. 3473 post 1

kap. 474 post 1

kap. 3474 post 2

 

2.   overskride bevilgningen under kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Samfunnsikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter ..................................................................................

40 mill. kroner

 

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan:

1.   nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet

2.   nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling

3.   trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Samfunnsikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv., og under kap. 3441 Oslo politidistrikt, post 3 Salgsinntekter.

VI

Førtidsdimittering i siviltjenesten

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan bestemme førtidsdimittering av mannskaper slik det fremgår av omtalen under kap. 450 Sivile vernepliktige i Prop. 1 S (2009–2010).

VII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2010 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

 

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å fremlegge en egen stortingsmelding om utviklingstrekk, strategier og metoder for å bekjempe en økende grad av internasjonalt forgrenet organisert kriminalitet.