SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 79 S (2009-2010), Innst. 200 S (2009-2010)

Vedtak 233

I statsbudsjettet for 2010 gjøres det følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Aksjer, bevilges med ......................................................................

580 000 000

 

Vedtak 234

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet kan overskride bevilgningen over kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, som følge av endringer i valutakurs og mindre endringer i endelig fastsatt emisjonsbeløp.