Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (kapittel 6)

Meld. St. 18 (2010-2011), kap. 6, Innst. 405 S (2010-2011)

Vedtak 632

Meld. St. 18 (2010–2011), kapittel 6 – Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov – vedlegges protokollen.