Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper

Prop. 83 S (2010-2011), Innst. 374 S (2010-2011)

Vedtak 608

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet ut inneværende stortingsperiode kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltagelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 pst. av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

Vedtak 609

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet får fullmakt til å selge aksjene i SAS AB i forbindelse med en industriell løsning.

Vedtak 610

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet får fullmakt til å selge aksjene i Secora AS eller fusjonere selskapet med en industriell aktør.

Vedtak 611

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet får fullmakt til å redusere eierskapet i Entra Eiendom AS ned mot 33,4 pst. i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet.