Et forsvar for vår tid

Prop. 73 S (2011-2012), Innst. 388 S (2011-2012)

Vedtak 606

Stortinget gir sin tilslutning til anskaffelsen av inntil 52 F-35 kampfly.

Vedtak 607

Luftforsvarets rekruttutdanning videreføres ved KNM Harald Haarfagre på Madla.

Vedtak 608

Stortinget gir sin tilslutning til at det opprettes én hovedbase for kampfly. Denne utvikles på Ørland flystasjon med en kampflyskvadronstruktur bestående av 331 skvadron og 332 skvadron. 338 skvadron legges ned. Luftforsvarets styrkeproduksjon tilknyttet luftvern og basesett flyttes til Ørland.

Vedtak 609

Det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge.

Vedtak 610

Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i proposisjonens tabell 7.5. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.

Vedtak 611

Fremskutt operasjonsbase i Nord-Norge etableres på Evenes. Bodø hovedflystasjon legges ned.

Vedtak 612

Rygge flystasjon nedlegges som flystasjon. Forsvarets EK-støttesenter (FEKS) flyttes til Ørland. 717 skvadron flyttes til Gardermoen. 720 skvadron legges ned, og det opprettes et detasjement med Bell 412 helikoptre på Rygge underlagt 339 skvadron på Bardufoss.

Vedtak 613

Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat lokaliseres til Reitan.

Vedtak 614

Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned, Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole flyttes til Sørreisa, og Luftforsvarets programmeringssenter flyttes til Reitan.