EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

Meld. St. 5 (2012-2013), Innst. 227 S (2012-2013)

Vedtak 442

Meld. St. 5 (2012–2013) – om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU – vedlegges protokollen.