Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 37 S (2012-2013), Innst. 111 S (2012-2013), unntatt kap. 231

Vedtak 291

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

200

Kunnskapsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ................................................

50 000

fra kr 21 110 000 til kr 21 060 000

222

Statlige grunn- og videregåande skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, forhøyes med ...............................................................

3 500 000

fra kr 86 721 000 til kr 90 221 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, forhøyes med ...............................................................

14 400 000

fra kr 154 532 000 til kr 168 932 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med ...........................................................................................................

4 632 000

fra kr 52 487 000 til kr 47 855 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere,
nedsettes med ....................................................................................

2 368 000

fra kr 133 498 000 til kr 131 130 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med .....................................

937 000

fra kr 8 160 000 til kr 7 223 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med .........................

1 581 000

fra kr 1 113 946 000 til kr 1 112 365 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

73

Tilskudd til opplæring i Kenya og Etiopia, nedsettes med ..................

1 961 000

fra kr 2 659 000 til kr 698 000

74

Tilskudd til Signo og Briskeby, nedsettes med ...................................

5 079 000

fra kr 17 453 000 til kr 12 374 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................

49 829 000

fra kr 1 294 934 000 til kr 1 344 763 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med .......

10 676 000

fra kr 1 230 504 000 til kr 1 241 180 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven,
overslagsbevilgning, nedsettes
med ...................................................

1 879 000

fra kr 154 962 000 til kr 153 083 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med ....

4 262 000

fra kr 88 877 000 til kr 93 139 000

74

Private videregående skoler i utlandet,
overslagsbevilgning, forhøyes
med.....................................................

576 000

fra kr 21 565 000 til kr 22 141 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning,
nedsettes med ....................................................................................

1 241 000

fra kr 195 034 000 til kr 193 793 000

76

Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med .................

56 000

fra kr 41 755 000 til kr 41 699 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med ............

627 000

fra kr 10 639 000 til kr 11 266 000

78

Kompletterende undervisning, overslagsbevilgning, forhøyes med ...

9 835 000

fra kr 28 534 000 til kr 38 369 000

230

Kompetansesentre for spesialundervisning

1

Driftsutgifter, forhøyes med ...............................................................

7 449 000

fra kr 638 518 000 til kr 645 967 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med .................................................

8 961 000

fra kr 54 632 000 til kr 63 593 000

252

EUs program for livslang læring

70

Tilskudd, nedsettes med .....................................................................

6 761 000

fra kr 184 317 000 til kr 177 556 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med ..............................

10 300 000

fra kr 25 102 667 000 til kr 25 092 367 000

70

Private høyskoler, forhøyes med ........................................................

1 000 000

fra kr 984 391 000 til kr 985 391 000

280

Felles enheter

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver, nedsettes med ..............................

150 000

fra kr 103 121 000 til kr 102 971 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

73

Tilskudd til internasjonale programmer, nedsettes med …

628 000

fra kr 19 310 000 til kr 18 682 000

78

Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet, forhøyes med .................

9 300 000

fra kr 14 541 000 til kr 23 841 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med ..........................

5 163 000

fra kr 57 579 000 til kr 52 416 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

96

(Ny) Etablering av CESSDA AS, bevilges med ..................................

50 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med ............

1 073 000

fra kr 201 807 000 til kr 202 880 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med ......

40 525 000

fra kr 1 208 044 000 til kr 1 167 519 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi,
kan overføres, nedsettes
med .............................................................

419 000

fra kr 11 941 000 til kr 11 522 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, nedsettes med ......................

200 000

fra kr 307 985 000 til kr 307 785 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ...........................................................................................................

14 842 000

fra kr 158 974 000 til kr 144 132 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med .

60 485 000

fra kr 5 113 246 000 til kr 5 173 731 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med .....................

21 929 000

fra kr 2 942 890 000 til kr 2 964 819 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................

26 440 000

fra kr 647 010 000 til kr 673 450 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med ................................

92 510 000

fra kr 962 450 000 til kr 869 940 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med .................

118 977 000

fra kr 19 641 083 000 til kr 19 760 060 000

Inntekter

3222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

2

Salgsinntekter mv., forhøyes med ......................................................

3 500 000

fra kr 4 581 000 til kr 8 081 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .........................

5 883 000

fra kr 50 729 000 til kr 44 846 000

3230

Kompetansesentre for spesialundervisning

1

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med .................................................

8 961 000

fra kr 54 632 000 til kr 63 593 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med ..............................................................

5 000 000

fra kr 86 220 000 til kr 81 220 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med ..........................................

215 792 000

fra kr 7 919 148 000 til kr 7 703 356 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med ...............................

37 628 000

fra kr 5 034 668 000 til kr 5 072 296 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med ........................................................................

247 012 000

fra kr 3 737 325 000 til kr 3 490 313 000