Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 5 S (2013-2014)

Vedtak 272

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 800 000 000

Totale utgifter

10 800 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 000 000

Totale inntekter

50 000 000

Vedtak 273

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

316 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

55 400 000

70

Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet

12 600 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

327 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 300 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

337 911 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 900 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 000 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 507 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

64 900 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 541 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

167 200 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

298 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

104 400 000

70

Tilskudd

3 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

524 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

208 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 200 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

19 800 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 690 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter

282 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 500 000

1638

Salg av klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 700 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskudd til drift

3 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

33 000 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 725 600 000

Totale utgifter

41 092 311 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

1 000 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

45 900 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 200 000

2

Andre inntekter

2 500 000

3

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

4

Diverse refusjoner

3 200 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

20 000 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

6 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

82 000 000

2

Andre inntekter

25 800 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

28 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

1 500 000

85

Overtredelsesgebyr

100 000

4620

Statistisk sentralbyrå

1

Salgsinntekter

300 000

2

Oppdragsinntekter

208 300 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

4634

Statens innkrevingssentral

2

Refusjoner

41 400 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

539 600 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

858 018 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

81 825 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

233 200 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

300 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 579 500 000

83

Av alminnelige fordringer

30 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

309 800 000

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv.

790 300 000

86

Renter av lån til andre stater

200 000

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

7 800 000

89

Garantiprovisjon

40 100 000

Totale inntekter

6 775 343 000

Vedtak 274

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 2

  kap. 1605 post 1

  kap. 4605 post 1

  kap. 1610 post 1

  kap. 4610 postene 1 og 4

  kap. 1618 post 1

  kap. 4618 post 2

  kap. 1634 post 1

  kap. 4634 post 2

 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på posten.

Vedtak 275

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen på kap. 1638 Salg av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.

Vedtak 276

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1602

Finanstilsynet

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

10 mill. kroner

1610

Toll- og avgiftsetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

30 mill. kroner

1634

Statens innkrevingssentral

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

5 mill. kroner

Vedtak 277

Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. det i 2014 kan gjennomføres de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyranskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som der er angitt.

 • 2. Finansdepartementet i 2014 kan gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

Vedtak 278

Garantifullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 243 659 651 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 329 309 000 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 61 324 000 euro.

Vedtak 279

Fullmakt til fortsatt bobehandling


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2014 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser utover gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 25,9 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningene under kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten, post 1 Driftsutgifter, og kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Vedtak 280

Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

Vedtak 281

Nettobudsjetteringsfullmakter


Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2014 kan:

 • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Toll- og avgiftsetaten, post 2 Andre inntekter.

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der skatteetaten framleier lokaler.

Vedtak 282

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdloven § 23-10, gis med 94 381 130 000 kroner, hvorav 17 172 600 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

Vedtak 283

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

260 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

357 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

217 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

478 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

320 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

17 400 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

4 700 000

85

Utbytte

121 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning

85

Utbytte

11 219 453 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 421 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

77 200 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

1 100 000

Totale inntekter

27 534 355 000

Vedtak 284

Diverse fullmakter


Stortinget samtykker i at statens andel i 2014 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2013 før ekstraordinære poster.

Vedtak 285

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

314 129 000 000

Totale utgifter

314 129 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

137 502 298 000

Totale inntekter

137 502 298 000

Vedtak 286

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

922 500 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

18 400 000 000

732

Regionale helseforetak

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning

2 500 000

1331

Infrastrukturfond

95

Innskudd av fondskapital

20 000 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

5 000 000 000

1826

Statnett SF

90

Innskuddskapital

3 250 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

21 797 935 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

19 913 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 750 000 000

2426

SIVA SF

90

Lån, overslagsbevilgning

100 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

19 500 000 000

Totale utgifter

150 636 295 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3560

Sametinget

95

Fondskapital Samefolkets fond

75 000 000

3567

Nasjonale minoriteter

95

Fondskapital Romanifolket/taternes kulturfond

75 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

10 000 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

676 000 000

3928

Marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

97

Salg av EWOS

1 800 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

50 000 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

4840

CO2-håndtering

95

Fondskapital

2 000 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

8 253 202 000

93

Utdanningslån

5 200 318 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

10 557 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

42 200 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

SIVA SF

90

Avdrag på utestående fordringer

100 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

6 350 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

300 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

62 790 373 000

Totale inntekter

150 636 295 000

Vedtak 287

Forskudd på rammetilskudd


Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2015 til kommuner

 • 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2015 til fylkeskommuner

Vedtak 288

Husbankens låneramme


Stortinget samtykker i at Husbanken i 2014 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2014 og senere år.

Vedtak 289

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

Vedtak 290

Fullmakt til å overskride


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer, for å opprettholde statens eierandel gjennom deltakelse i egenkapitalutvidelser i henholdsvis Yara International ASA og Kongsberg Gruppen ASA. Fullmakten er begrenset til emisjoner på inntil 10 prosent av aksjekapitalen og hvor verdien av statens andel av emisjonen ikke overstiger 3 mrd. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportfinansieringsordningen, men slik at utlån i 2014 ikke overstiger 50 mrd. kroner.

Vedtak 291

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 kan:

 • 1. utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder for kjøp som gir staten en eierandel på opptil 39,9 prosent.

 • 2. utgiftsføre eventuelle utbetalinger av likviditetslån i statsregnskapet uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 91 Likviditetslån til SAS-konsernet.

 • 3. inntektsføre følgende innbetalinger i statsregnskapet uten bevilgning: avdrag på lån til SAS-konsernet under kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 91 Avdrag på lån til SAS-konsernet

Vedtak 292

Fullmakt til overskridelse


Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

Vedtak 293

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning


Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2014 kan utgiftsføre uten bevilgning utlån til Norpipe Oil AS på inntil 25 mill. kroner under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS.

Vedtak 294

Nye langsiktige statslån


Finansdepartementet får fullmakt til å ta opp nye langsiktige statslån i 2014 til et beløp av 100 000 mill. kroner.

Vedtak 295

Utestående kortsiktige markedslån


Finansdepartementet får fullmakt til å ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp av 200 000 mill. kroner i 2014.

Vedtak 296

Innskudd i form av kontolån


Finansdepartementet får fullmakt i 2014 til å ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som ved særlige tilfeller kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten.

Vedtak 297

Rentebytteavtaler og derivatavtaler


Finansdepartementet får fullmakt til å inngå rentebytteavtaler og tilsvarande derivatavtaler i 2014.