Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014)

Vedtak 48

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

93 158 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

349 404 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

23 185 000

50

Norges forskningsråd

22 070 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

9 672 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 760 265 000

21

Spesielle driftsutgifter

20 724 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

73 946 000

413

Jordskiftedomstolene

1

Driftsutgifter

217 069 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 328 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

164 605 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 723 000

430

Kriminalomsorgsdirektoratet

1

Driftsutgifter

3 662 232 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

84 165 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

27 608 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

92 300 000

70

Tilskudd

20 464 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

182 386 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

12 810 475 000

21

Spesielle driftsutgifter

277 013 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

7 861 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

77 142 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 330 000

70

Tilskudd

50 573 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 553 000

72

Datalagringsdirektivet, kan overføres

110 000 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

116 644 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

560 737 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

568 572 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

162 990 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 704 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 385 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

651 483 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 002 000

70

Overføringer til private

12 856 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

19 011 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

794 578 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

453 720 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

91 025 000

21

Spesielle driftsutgifter

18 022 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 982 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

25 396 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

98 671 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

39 867 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 087 349 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

3 397 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

16 110 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

195 533 000

21

Spesielle driftsutgifter

67 896 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

6 502 000

70

Fri sakførsel

590 156 000

71

Fritt rettsråd

162 994 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

31 300 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

121 715 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

21 169 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

60 000 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

46 392 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

435 514 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 958 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

93 367 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

76 097 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 877 000

Totale utgifter

26 907 222 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 496 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 136 000

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr

191 039 000

3

Diverse refusjoner

1 654 000

3413

Jordskiftedomstolene

1

Saks- og gebyrinntekter

15 181 000

2

Sideutgifter

13 416 000

3430

Kriminalomsorgsdirektoratet

2

Arbeidsdriftens inntekter

85 655 000

3

Andre inntekter

15 690 000

4

Tilskudd

2 140 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

947 000

3440

1

Gebyr – pass og våpen

261 600 000

2

Refusjoner mv.

342 618 000

3

Salgsinntekter

90 232 000

4

Gebyr – vaktselskap

2 000 000

5

Personalbarnehage

5 767 000

6

Gebyr – utlendingssaker

165 300 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

670 021 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

14 894 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

16 560 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

15 000 000

3451

1

Gebyr

134 660 000

3

Diverse inntekter

23 940 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

23 197 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

8 901 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 571 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

2 490 000

Totale inntekter

2 110 110 000

Vedtak 49

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan:

1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 61 post 1

kap. 3061 post 3

kap. 400 post 1

kap. 3400 post 1

kap. 410 post 1

kap. 3410 post 3

kap. 411 post 1

kap. 3411 post 3

kap. 413 post 1

kap. 3413 post 1

kap. 413 post 21

kap. 3413 post 2

kap. 430 post 1

kap. 3430 postene 3 og 4

kap. 430 post 21

kap. 3430 post 2

kap. 432 post 1

kap. 3432 post 3

kap. 440 post 1

kap. 3440 postene 2, 3, 4, 5 og 6

kap. 442 post 1

kap. 3442 post 2 og 3

Kap. 444 post 1

Kap. 3444 post 2

kap. 451 post 1

kap. 3451 postene 3 og 6

kap. 454 post 1

kap. 3454 post 1

kap. 455 post 1

kap. 3455 post 1

kap. 473 post 1

kap. 3473 post 1

kap. 474 post 1

kap. 3474 post 2

  • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Vedtak 50

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

65 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

592 mill. kroner

Vedtak 51

Videreføring av bobehandling


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

Vedtak 52

Nettobudsjetteringsfullmakt


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan:

  • 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

  • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

  • 3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

  • 4. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Vedtak 53

Avhending av sivilforsvarsanlegg


Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Vedtak 54

Stortingets rettferdsvederlagsordning


Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.