Representantforslag om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen

Dokument 8:94 S (2013-2014), Innst. 72 S (2014-2015)

Vedtak 349

Stortinget ber regjeringen sikre fylkeskommunene mulighet til å sette vilkår om null- og lavutslippssaker for nye drosjer gjennom § 11 i yrkestrafikklova.

Vedtak 350

Dokument 8:94 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen – vedlegges protokollen.