Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S (2014-2015), unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 87 S (2014-2015)

Vedtak 231

I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

314

Kultur og samfunn

79

Til disposisjon, nedsettes med

853 000

fra kr 7 343 000 til kr 6 490 000

315

Frivillighetsformål

71

Tilskudd til frivilligsentraler, forhøyes med

853 000

fra kr 118 474 000 til kr 119 327 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

48 856 000

fra kr 65 777 000 til kr 114 633 000

320

Allmenne kulturformål

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

1 000 000

fra kr 6 284 000 til kr 5 284 000

321

Kunstnerformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

500 000

fra kr 15 952 000 til kr 15 452 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 17 314 000 til kr 17 814 000

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

500 000

fra kr 46 243 000 til kr 46 743 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 600 000

fra kr 164 310 000 til kr 160 710 000

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

650 000

fra kr 76 707 000 til kr 77 357 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 59 215 000 til kr 58 215 000

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

3 700 000

fra kr 21 000 000 til kr 17 300 000

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 200 000

fra kr 67 507 000 til kr 68 707 000

Inntekter

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Ymse inntekter, forhøyes med

500 000

fra kr 117 000 til kr 617 000

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter, nedsettes med

4 600 000

fra kr 31 367 000 til kr 26 767 000

3324

Scenekunstformål

1

Ymse inntekter, nedsettes med

350 000

fra kr 500 000 til kr 150 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m., nedsettes med

1 000 000

fra kr 22 100 000 til kr 21 100 000

3329

Arkivformål

2

Inntekter ved oppdrag, nedsettes med

3 700 000

fra kr 21 000 000 til kr 17 300 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift - stiftelser, forhøyes med

1 200 000

fra kr 22 364 000 til kr 23 564 000