Endringer i utlendingsloven (innstramninger)

Prop. 16 L (2015-2016), Lovvedtak 5 (2015-2016)

Vedtak 31

Stortinget ber regjeringen på grunn av den korte tidsfristen og mangelen på høring komme tilbake til Stortinget med en evaluering av lovendringene i løpet av to år. Denne evalueringen må gi rom for en høring.