Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

Prop. 25 S (2015-2016), unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 108 S (2015-2016)

Vedtak 164

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med

48 128 000

fra kr 125 018 000 til kr 173 146 000

321

Kunstnerformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 750 000

fra kr 15 974 000 til kr 14 224 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 200 000

fra kr 164 242 000 til kr 161 042 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

350 000

fra kr 124 973 000 til kr 124 623 000

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

400 000

fra kr 73 173 000 til kr 72 773 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 500 000

fra kr 59 969 000 til kr 62 469 000

329

Arkivformål

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 233 000

fra kr 8 293 000 til kr 9 526 000

Inntekter

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter, nedsettes med

3 200 000

fra kr 30 490 000 til kr 27 290 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter, nedsettes med

2 537 000

fra kr 7 633 000 til kr 5 096 000

Vedtak 165

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan tilføye stikkordet «kan overføres» på bevilgningen under kap. 315 Frivillighetsformål, post 75 Herreløs arv til frivillige organisasjoner.

Vedtak 166

Tilsagnsfullmakt

 

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan gi tilsagn om statlig tilskudd på inntil 30 mill. kroner til NORLA for dekning av utgifter til prosjektet «Norge som hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019». Tilsagnet forutsetter at Norge blir tildelt hovedlandsstatusen i 2019.