Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 22 S (2015-2016), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 122 S (2015-2016)

Vedtak 327

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir auka med

6 400 000

frå kr 890 892 000 til kr 897 292 000

21

Særskilde driftsutgifter, asylmottak, blir auka med

1 597 600 000

frå kr 1 680 500 000 til kr 3 278 100 000

22

Særskilde driftsutgifter, tolk og omsetting, blir redusert med

13 000 000

frå kr 55 477 000 til kr 42 477 000

23

Særskilde driftsutgifter, kunnskapsutvikling , kan overførast, blir auka med

800 000

frå kr 4 171 000 til kr 4 971 000

60

Tilskot til vertskommunar for statlege mottak for asylsøkjarar og flyktningar, blir auka med

93 000 000

frå kr 279 204 000 til kr 372 204 000

70

Økonomiske ytingar til bebuarar i asylmottak, blir auka med

34 400 000

frå kr 422 133 000 til kr 456 533 000

75

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, kan overførast, blir redusert med

3 000 000

frå kr 21 089 000 til kr 18 089 000

491

Utlendingsnemnda

21

Særskilde driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttast under kap. 490 post 1, blir redusert med

2 000 000

frå kr 11 036 000 til kr 9 036 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

12 600 000

frå kr 138 034 000 til kr 125 434 000

3

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

2 100 000

frå kr 22 189 000 til kr 20 089 000

4

Statlege mottak, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

1 495 200 000

frå kr 1 102 345 000 til kr 2 597 545 000

5

Refusjonsinntekter, blir auka med

4 200 000

frå kr 11 310 000 til kr 15 510 000