Representantforslag om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser

Dokument 8:22 S (2015-2016), Innst. 221 S (2015-2016)

Vedtak 589

Dokument 8:22 (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser – vedlegges protokollen.

Vedtak 590

Stortinget ber regjeringen vurdere om tilsvarende regler som gjelder for registrering av regjeringsmedlemmers økonomiske interesser, bør gjøres gjeldende for departementsråder.

Vedtak 591

Stortinget ber presidentskapet ta initiativ til endring av Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser, slik at alle selskapsinteresser, uavhengig av verdi, skal føres opp i dette registeret.