Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Prop. 38 L (2015-2016), Innst. 231 L (2015-2016), Lovvedtak 53 (2015-2016)

Vedtak 631

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om innsynsrett og klageadgang for kommunene ved fastsettelse av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg.