Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 14 S (2016-2017)

Vedtak 216

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

440 190 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

16 565 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 866 000

60

Tilskudd til flere barnehagelærere

172 200 000

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

142 036 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

35 290 000

800

Barne- og likestillingsdepartementet

1

Driftsutgifter

152 080 000

21

Spesielle driftsutgifter

9 726 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

19 715 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

88 617 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858 post 1

64 348 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

29 420 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

13 946 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 049 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

6 168 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842 post 1 og kap. 858 post 1

9 941 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

320 086 000

21

Spesielle driftsutgifter

33 584 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

180 220 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

13 797 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 709 500 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

15 180 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71

13 318 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

3 244 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

29 789 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

193 412 000

62

Utvikling i kommunene

79 647 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

133 716 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

21 227 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

8 656 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 188 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

15 554 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

216 969 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 639 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

68 176 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 847 000

50

Forskning og utvikling

18 648 000

60

Kommunalt barnevern

708 944 000

61

Utvikling i kommunene

10 339 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

470 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

33 155 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres

72 804 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

4 401 311 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 100 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

2 021 810 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

209 723 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

843 825 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

258 527 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 283 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

131 758 000

51

Markedsportaler

26 020 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

10 058 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 149 000

50

Forskning og undervisning, kan nyttes under post 21

9 252 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

1 375 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

5 973 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

11 466 000

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

27 045 000

870

Sekretariatet for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

6 413 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

9 601 000

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

17 996 000

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

11 274 000

73

Likestillingssentre

8 232 000

79

Internasjonalt likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid, kan overføres

3 546 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

53 907 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 810 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

612 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

495 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

54 000 000

Totale utgifter

49 853 260 000

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

696 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 364 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

15 160 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 434 736 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

723 548 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Diverse inntekter

458 000

Totale inntekter

2 180 921 000

Vedtak 217

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2017 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme

  231

  Barnehager

  21

  Spesielle driftsutgifter

  50 mill. kroner

Vedtak 218

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år fra 1. januar 2017, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 1.

 • 2. det fra 1. august 2017 blir gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 428 000 kroner per år, jf. forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager § 3.

Vedtak 219

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Barne- og likestillingsdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 842 post 1

Kap. 3842 post 1

Kap. 847 post 1

Kap. 3847 post 1

Kap. 855 post 1

Kap. 3855 postene 1, 2 og 60

Kap. 856 post 1

Kap. 3856 post 1

Kap. 858 post 1

Kap. 3858 post 1

Kap. 868 post 1

Kap. 3868 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og gjelder derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter er tatt med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 220

Satser for barnetrygd

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhold av lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd § 10 kan utbetale barnetrygd med 11 640 kroner per barn per år.

Enslige forsørgere som fyller vilkårene for rett til utvidet stønad etter barnetrygdloven og full overgangsstønad etter folketrygdloven, og som har barn i alderen 0-3 år, har rett til et småbarnstillegg på 7 920 kroner per år. Dette tillegget gjelder per enslig forsørger, uavhengig av hvor mange barn i alderen 0–3 år vedkommende faktisk forsørger.

Vedtak 221

Satser for kontantstøtte til og med 31. juli 2017

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan utbetale kontantstøtte med følgende beløp:

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i pst. av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 måneder

Ikke bruk av barnehageplass

100

6 000

Til og med 19 timer

50

3 000

20 timer eller mer

0

0

Satser for kontantstøtte fra og med 1. august 2017

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre § 7 kan utbetale kontantstøtte med disse beløpa:

Avtalt oppholdstid i barnehage per uke

Kontantstøtte i pst. av full sats

Kontantstøtte per barn i alderen 13–23 måneder

Ikke bruk av barnehageplass

100

7 500

Til og med 19 timer

50

3 750

20 timer eller mer

0

0

Vedtak 222

Sats for engangsstønad ved fødsel og adopsjon

Stortinget samtykker i at Arbeids- og velferdsdirektoratet for 2017 i medhold av lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 14-17 kan utbetale engangsstønad ved fødsel og adopsjon med 61 120 kroner per barn.

Vedtak 223

På statsbudsjettet for 2017 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

163 670 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 831 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

5 967 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 319 900 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

5 960 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

850 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

9 945 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 180 000

78

Ymse faste tiltak

8 170 000

79

Til disposisjon

26 860 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

175 920 000

86

Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

13 590 000

87

Tilskudd til X Games

10 000 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

152 621 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 946 000

51

Fond for lyd og bilde

38 050 000

55

Norsk kulturfond

893 956 000

321

Kunstnerøkonomi

71

Statsstipend

14 878 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

178 800 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

128 714 000

75

Vederlagsordninger

190 347 000

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

18 257 000

50

Kunst i offentlige rom

25 000 000

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

178 500 000

78

Ymse faste tiltak

3 690 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter

89 623 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

60 947 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

20 690 000

70

Nasjonale institusjoner

1 434 000 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

756 680 000

73

Region- og distriktsopera

58 470 000

78

Ymse faste tiltak

279 432 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

116 715 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 407 000

52

Norges forskningsråd

13 120 000

53

Sametinget

81 900 000

71

Kulturell og kreativ næring

47 400 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

11 170 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

50 200 000

78

Ymse faste tiltak

44 360 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

6 900 000

82

Nobels Fredssenter

30 620 000

85

Gaveforsterkningsordning

51 150 000

86

Talentutvikling

36 100 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

598 209 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 999 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 845 000

73

Språkorganisasjoner

22 590 000

74

Det Norske Samlaget

15 490 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

15 660 000

78

Ymse faste tiltak

51 880 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

49 750 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 476 690 000

78

Ymse faste tiltak

79 120 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

359 478 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 955 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 645 000

78

Ymse faste tiltak

8 410 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

166 417 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 524 000

50

Filmfondet

494 600 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

55 810 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

75 720 000

78

Ymse faste tiltak

22 970 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

313 000 000

73

Medieforskning og etterutdanning

22 130 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

19 000 000

75

Tilskudd til samiske aviser

27 500 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 090 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

47 000 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

78 410 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 058 000

Totale utgifter

10 867 436 000

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

81 000

3320

Norsk kulturråd

1

Ymse inntekter

1 602 000

2

Inntekter ved oppdrag

3 224 000

3322

Bygg og offentlige rom

1

Ymse inntekter

129 000

3323

Musikk og scenekunst

1

Ymse inntekter

318 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

24 149 000

3325

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

23 578 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

10 154 000

2

Inntekter ved oppdrag

15 029 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 270 000

2

Inntekter ved oppdrag

18 527 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

6 816 000

2

Inntekter ved oppdrag

11 937 000

70

Gebyr

2 500 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr - lotterier

6 691 000

4

Gebyr - stiftelser

259 000

7

Inntekter ved oppdrag

9 200 000

Totale inntekter

140 464 000

Vedtak 224

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekt under

kap. 300 post 1

kap. 3300 post 1

kap. 320 post 1

kap. 3320 postene 1 og 3

kap. 320 post 21

kap. 3320 post 2

kap. 322 post 1

kap. 3322 post 1

kap. 323 post 1

kap. 3323 post 1

kap. 323 post 21

kap. 3323 post 2

kap. 325 post 1

kap. 3325 postene 1 og 3

kap. 326 post 1

kap. 3326 post 1

kap. 326 post 21

kap. 3326 post 2

kap. 329 post 1

kap. 3329 post 1

kap. 329 post 21

kap. 3329 post 2

kap. 334 post 1

kap. 3334 post 1

kap. 334 post 21

kap. 3334 post 2

kap. 339 post 1

kap. 3339 postene 2 og 4

kap. 339 post 1

kap. 5568 post 71

kap. 339 post 21

kap. 3339 post 7

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 225

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Bygg og offentlige rom

50

Kunst i offentlige rom

20,9 mill. kroner

70

Nasjonale kulturbygg

607,8 mill. kroner

Vedtak 226

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2017 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utenlandske utstillinger i Norge innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som til enhver tid ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

Vedtak 227

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2017:

 • 1. Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk og scenekunst, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner.

 • 2. Det offentlige driftstilskuddet til region- og distriktsoperatiltak fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikk- og scenekunst, post 73 Region- og distriktsopera.

Vedtak 228

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2017 skal:

 • 1. gebyret for merking og registrering av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være 0,60 kroner. Kulturdepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfeller.

 • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring være 3,50 kroner

 • 3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være 2 607 kroner ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

Vedtak 229

Salg av aksjer

Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 2017 kan selge statens aksjer i Filmparken AS.

Vedtak 230

Stortinget ber regjeringen å sørge for at Stortinget fortsatt skal ha hånd om bevilgningene knyttet til språkpolitiske tiltak og språkorganisasjoner.

Vedtak 231

Stortinget ber regjeringen om at det igangsettes en revidering av arkivloven av 1999.

Vedtak 232

Stortinget ber regjeringen, om nødvendig gjennom forskriftsendringer, legge til rette for at bydelsaviser som mister tilskudd som følge av endringen i Forskrift om produksjonstilskudd til nyhetsmedier mv. i 2014, får produksjonstilskudd inntil Mediemangfoldsutvalgets rapport og stortingsmeldingen i etterkant av denne er ferdigbehandlet.