Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 25 S (2016-2017), kap. 925 og 927, Innst. 117 S (2016-2017)

Vedtak 330

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

925

Havforskingsinstituttet

22

Fiskeriforsking og -overvaking, kan overførast, blir auka med

31 300 000

frå kr 117 100 000 til kr 148 400 000

927

NIFES

22

Fiskeriforsking og -overvaking, kan overførast, blir auka med

2 500 000

frå kr 5 800 000 til kr 8 300 000