Perspektivmeldingen 2017

Meld. St. 29 (2016-2017), Innst. 358 S (2016-2017)

Vedtak 754

Meld. St. 29 (2016–2017) – Perspektivmeldingen 2017 – vedlegges protokollen.