Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet

Prop. 69 S (2016-2017), Innst. 253 S (2016-2017)

Vedtak 633

I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

710

Folkehelseinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

66 800 000

fra kr 723 535 000 til kr 790 335 000