Skatter, avgifter og toll 2018

Prop. 1 LS (2017-2018), Innst. 4 L (2017-2018), Lovvedtak 14-26 (2017-2018)

Vedtak 180

Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får redusert eksisterende inntekter som følge av at man fjerner adgangen til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, begrenset oppad til 500 mill. kroner. Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1. januar 2017 og bortfaller hvis virksomhetene nedlegges.