Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige

Dokument 8:29 S (2017-2018), Innst. 215 S (2017-2018), Dokument 8:29 S (2017-2018)

Vedtak 632

Stortinget ber regjeringen gi mødre/foreldre med utfordringer knyttet til rusavhengighet tilbud om oppfølging og utredning.

Vedtak 633

Stortinget ber regjeringen sørge for at man utvider det oppsøkende tilbudet til tyngre rusmisbrukere, for eksempel gjennom en styrket satsing på feltsykepleiere.

Vedtak 634

Stortinget ber regjeringen evaluere LAR-ordningen og fremme tiltak for å sikre innhold, kvalitet og forbedringer i ordningen, slik at LAR kan fungere optimalt.