Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Prop. 25 S (2017-2018), Innst. 63 S (2017-2018)

Vedtak 144

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

Utgifter

1115

Mattilsynet

1

Drifsutgifter, blir auka med

8 500 000

frå kr 1 356 484 000 til kr 1 364 984 000

71

Tilskott til erstatningar, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 4 200 000 til kr 6 200 000

1142

Landbruksdirektoratet

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overførast, blir auka med

500 000

frå kr 2 300 000 til kr 2 800 000

72

Erstatningar ved ekspropriasjon og leige av rett til reinbeite, overslagsløyving, blir auka med

165 000

frå kr 302 000 til kr 467 000

73

Tilskott til erstatningar mv. etter offentlege pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsløyving, blir auka med

20 000 000

frå kr 55 610 000 til kr 75 610 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast, blir redusert med

500 000

frå kr 500 000 til kr 0

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar, overslagsløyving, blir redusert med

44 000 000

frå kr 169 000 000 til kr 125 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast, blir redusert med

26 100 000

frå kr 107 070 000 til kr 80 970 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

73

Pristilskott, overslagsløyving, blir auka med

127 340 000

frå kr 3 303 535 000 til kr 3 430 875 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet, blir redusert med

3 000 000

frå kr 22 500 000 til kr 19 500 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott, kan overførast, blir auka med

2 800 000

frå kr 85 550 000 til kr 88 350 000

79

Velferdsordningar, kan overførast, blir auka med

200 000

frå kr 2 250 000 til kr 2 450 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjonar m.m., blir redusert med

90 000

frå kr 117 000 til kr 27 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m., blir redusert med

10 000 000

frå kr 193 293 000 til kr 183 293 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån, blir auka med

50 000 000

frå kr 25 000 000 til kr 75 000 000

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, blir auka med

204 000

frå kr 0 til kr 204 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter, blir redusert med

1 050 000

frå kr 2 800 000 til kr 1 750 000

Vedtak 145

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2017 kan gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Føremål

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar

79,0 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast

101,1 mill. kroner

Vedtak 146

Fullmakt til å avvikle statlege selskap

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2017 kan gi Norsk institutt for bioøkonomi og Veterinærinstituttet fullmakt til å avvikle ITAS Eierdrift AS.