Representantforslag om studentombud

Dokument 8:48 S (2017-2018), Innst. 122 S (2017-2018)

Vedtak 520

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til lovendring som pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å etablere et studentombud, enten alene eller i samarbeid med andre institusjoner.