Statsrekneskapen 2017

Meld. St. 3 (2017-2018), Innst. 372 S (2017-2018)

Tilhører sak

Vedtak 879

Meld. St. 3 (2017–2018) – Statsrekneskapen 2017 – vedlegges protokollen.