Statens pensjonsfond 2018

Meld. St. 13 (2017-2018), Innst. 370 S (2017-2018)

Vedtak 871

Stortinget ber regjeringen legge frem en vurdering i neste års stortingsmelding om Statens pensjonsfond av om dagens kriterier for uttrekk av kullselskaper fra SPU er tilstrekkelige med tanke på å ekskludere selskaper med en betydelig kullrelatert virksomhet.

Vedtak 872

Meld. St. 13 (2017–2018) – Statens pensjonsfond 2018 – vedlegges protokollen.