Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Prop. 116 L (2017-2018), Innst. 253 L (2018-2019)

Vedtak 507

Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) sendes tilbake til regjeringen.

Vedtak 508

Stortinget ber regjeringen sende forslaget til endringer i sameloven, jf. Prop. 116 L (2017–2018), ut på alminnelig høring før saken fremmes for Stortinget til ny behandling.