Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv

Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

Vedtak 386

Stortinget ber regjeringa sende på alminneleg høyring eit forslag om å gjere forsøksordningane med fastmontert kunstig lys ved åtejakt og kameraovervaking/elektronisk overvaking av fangstbås permanente ved endring av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.