Representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog

Dokument 8:21 S (2018-2019), Innst. 48 S (2018-2019)

Vedtak 61

Stortinget ber regjeringen vurdere oppstart av et forsøk med hydrogentog i mindre skala, for å få teste ut om teknologien kan skaleres opp til og benyttes på de lange strekningene som bruker dieselfremdrift i dag.