Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn

Meld. St. 19 (2018-2019), Innst. 369 S (2018-2019)

Vedtak 589

Stortinget ber regjeringen fjerne begrensningen som gjør at helsesykepleiere og jordmødre ikke har forskrivningsrett på alle typer prevensjon til unge under 16 år.

Vedtak 590

Meld. St. 19 (2018–2019) – Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn – vedlegges protokollen.