Noen saker om jernbane

Meld. St. 17 (2019-2020), Innst. 340 S (2019-2020)

Vedtak 653

Stortinget ber regjeringen vurdere styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og Samferdselsdepartementet. Det er viktig at Bane NOR kan gjennomføre utbyggingsprosjekter og arbeid innenfor drift, vedlikehold og fornying på en måte som gir best mulig ressursutnyttelse, god kostnadskontroll og optimal prosjektgjennomføring. I dette arbeidet bør det også gjøres vurderinger av om Nye Veier-modellen kan benyttes i utbygging av jernbaneprosjekter.

Vedtak 654

Meld. St. 17 (2019–2020) – Noen saker om jernbane – vedlegges protokollen.