Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata)

Prop. 63 L (2019-2020), Innst. 74 L (2020-2021), Lovvedtak 19 (2020-2021)

Vedtak 95

Stortinget ber regjeringen konsultere Sametinget før forskrift etter § 20 i helseregisterloven som skal regulere hvilke helseregistre som skal tilgjengeliggjøres i helseanalyseplattformen, sendes på høring, med mål om å oppnå enighet om sikring av urfolks kontroll med innsamling, tilgang til, analyse og fortolkning av helserelaterte data.