Statens pensjonsfond 2021

Meld. St. 24 (2020-2021), Innst. 556 S (2020-2021)

Vedtak 1173

Meld. St. 24 (2020–2021) – Statens pensjonsfond 2021 – vedlegges protokollen.