Endringer i statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD, AID, HOD, BFD, NFD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter)

Prop. 51 S (2021-2022), Innst. 119 S (2021-2022)

Vedtak 358

I statsbudsjettet for 2022 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

7 000 000

fra kr 22 754 000 til kr 29 754 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler,økes med

96 333 000

fra kr 39 361 248 000 til kr 39 457 581 000

70

Private høyskoler,økes med

11 000 000

fra kr 2 076 647 000 til kr 2 087 647 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

60 000 000

fra kr 82 073 000 til kr 142 073 000

325

Allmenne kulturformål

77

(Ny) Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19, bevilges med

1 780 000 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter,økes med

51 200 000

fra kr 1 006 939 000 til kr 1 058 139 000

60

(Ny) Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv.,bevilges med

180 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd,økes med

500 000

fra kr 449 536 000 til kr 450 036 000

553

Regional- og distriktsutvikling

68

(Ny) Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter,bevilges med

500 000 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd,økes med

702 450 000

fra kr 143 991 149 000 til kr 144 693 599 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64,økes med

1 480 000 000

fra kr 412 000 000 til kr 1 892 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning,økes med

256 000 000

fra kr 4 079 588 000 til kr 4 335 588 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter,økes med

25 000 000

fra kr 12 460 450 000 til kr 12 485 450 000

671

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres,økes med

29 300 000

fra kr 4 953 065 000 til kr 4 982 365 000

62

Kommunale innvandrertiltak,økes med

20 000 000

fra kr 237 256 000 til kr 257 256 000

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner,økes med

20 000 000

fra kr 195 195 000 til kr 215 195 000

672

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,økes med

9 600 000

fra kr 1 008 013 000 til kr 1 017 613 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter,økes med

23 000 000

fra kr 250 803 000 til kr 273 803 000

702

Beredskap

22

Beredskapslagring legemidler og smittevernsutstyr, kan overføres, kan nyttes under post 71,økes med

5 700 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 5 850 000 000

71

Tilskudd til beredskapslagring legemidler og smittevernutstyr, kan nyttes under post 22,økes med

200 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 500 000 000

710

Vaksiner mv.

23

Vaksiner og vaksinasjon mot covid-19, kan overføres,økes med

769 770 000

fra kr 3 200 000 000 til kr 3 969 770 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

1 420 000 000

fra kr 1 343 200 000 til kr 2 763 200 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,økes med

35 700 000

fra kr 61 442 935 000 til kr 61 478 635 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres,økes med

12 600 000

fra kr 21 764 800 000 til kr 21 777 400 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,økes med

9 500 000

fra kr 16 299 450 000 til kr 16 308 950 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres,økes med

8 500 000

fra kr 14 454 732 000 til kr 14 463 232 000

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning,økes med

80 000 000

fra kr 8 217 634 000 til kr 8 297 634 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter,økes med

78 000 000

fra kr 1 233 356 000 til kr 1 311 356 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres,økes med

20 000 000

fra kr 38 014 000 til kr 58 014 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter,økes med

170 000 000

fra kr 1 287 850 000 til kr 1 457 850 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter,økes med

15 000 000

fra kr 355 802 000 til kr 370 802 000

761

Omsorgstjeneste

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21,økes med

70 000 000

fra kr 136 019 000 til kr 206 019 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70,økes med

20 000 000

fra kr 187 653 000 til kr 207 653 000

60

Forebyggende helsetjenester,økes med

100 000 000

fra kr 413 078 000 til kr 513 078 000

63

Allmennlegetjenester,økes med

150 000 000

fra kr 416 455 000 til kr 566 455 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62, økes med

1 000 000

fra kr 22 761 000 til kr 23 761 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og post 61 og kap. 858, post 1,økes med

14 500 000

fra kr 131 412 000 til kr 145 912 000

846

Familie- og oppveksttiltak

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner,økes med

4 000 000

fra kr 174 565 000 til kr 178 565 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21,økes med

5 000 000

fra kr 71 079 000 til kr 76 079 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

61

Utvikling i kommunene,økes med

3 000 000

fra kr 70 475 000 til kr 73 475 000

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.

78

Ymse faste tiltak,økes med

9 500 000

fra kr 15 776 000 til kr 25 276 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

25

Drift og forvaltning av kompensasjonsordninger,økes med

19 700 000

fra kr 12 400 000 til kr 32 100 000

27

(Ny) Etablering av støtteregister,bevilges med

22 600 000

82

(Ny) Midlertidig støtteordning for publikumsåpne arrangementer, bevilges med

85 000 000

85

(Ny) Midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, overslagsbevilgning,bevilges med

875 000 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter,økes med

21 900 000

fra kr 396 376 000 til kr 418 276 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres,økes med

110 000 000

fra kr 828 500 000 til kr 938 500 000

1330

Særskilte transporttiltak

71

(Ny) Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak,bevilges med

50 000 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, kan nyttes under post 71, økes med

800 000 000

fra kr 4 181 300 000 til kr 4 981 300 000

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter,bevilges med

105 000 000

73

(Ny) Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak, overslagsbevilgning,bevilges med

4 300 000 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

75

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning,økes med

3 400 000 000

fra kr 5 500 000 000 til kr 8 900 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning,økes med

667 157 000

fra kr 8 346 941 000 til kr 9 014 098 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning,økes med

62 000

fra kr 1 346 441 000 til kr 1 346 503 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning,økes med

493 195 000

fra kr 34 954 868 000 til kr 35 448 063 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp,økes med

62 500 000

fra kr 6 245 000 000 til kr 6 307 500 000

4634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

85

(Ny) Tilskudd til støtteberettigete virksomheter – tilbakebetaling, bevilges med

1 000 000

86

(Ny) Lønnsstøtte til foretak rammet av smitteverntiltak – tilbakebetaling, bevilges med

1 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld,reduseres med

385 000 000

fra kr 12 806 848 000 til kr 12 421 848 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend,økes med

470 362 000

fra kr 7 284 547 000 til kr 7 754 909 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift,reduseres med

200 000 000

fra kr 360 530 000 000 til kr 360 330 000 000

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift,reduseres med

880 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 720 000 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter,økes med

3 862 000

fra kr 4 795 128 000 til kr 4 798 990 000

Vedtak 359

Fullmakt til å garantere for lån til små og mellomstore bedrifter

Stortinget samtykker i at det i 2022 under garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter kan stilles nye garantier for til sammen inntil 38,7 mrd. kroner, men slik at samlet garantiansvar under ordningen ikke overstiger 50 mrd. kroner.

Vedtak 360

I

I Stortingets vedtak 14. desember 2021 om flypassasjeravgift gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2022 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på ervervsmessig flyging fra norske lufthavner med følgende beløp per passasjer:

  • a) flyginger med sluttdestinasjon i Europa: kr 80

  • b) andre flyginger: kr 214

II

Endringen under I trer i kraft 1. januar 2022.

Vedtak 361

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 vurdere kollektivselskapenes passasjerutvikling og økonomiske situasjon og legge frem forslag for å kompensere for tap av billettinntekter og forhindre rutekutt.

Vedtak 362

Stortinget ber regjeringen sette et mål om at andelen reisende med kollektiv og jernbane skal opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre som et bidrag for å nå klimamålene.

Vedtak 363

Stortinget ber regjeringen kompensere kommunene og fylkeskommunene for merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak.