Perspektiv

Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer i Stortinget basert på spørsmål fra den enkelte oppdragsgiver.

Seksjonen publiserer også egeninitierte notater som gjøres allment tilgjengelig i serien «Perspektiv».

Enkelte av notatene er utarbeidet av eksterne fagpersoner og forskningsmiljøer på oppdrag fra Stortingets utredningsseksjon.

Seksjonen skriver også såkalte fagnotater. Enkelte notater publiseres også.

Les mer om utredningsseksjonen.

Perspektiv 2/18 Internasjonal investeringsrett. En innføring i rettssystemet og en analyse av voldgiftpraksis fra 2016

Perspektiv 1/18 Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag – en oversikt

Perspektiv 3/17 Om Norges tilknytning til EUs finansbyråer

Perspektiv 2/17 Fengselsstraff på livstid

Perspektiv 1/17 Norske myndigheters fullbyrdelse av en europeisk arrestordre

Perspektiv 2/16 Gjemt, men ikke glemt: Avveining mellom personvern og informasjonsfrihet ved avindeksering av lovlig publiserte personopplysninger

Perspektiv 1/16 Regjeringskonferansene: utenfor Stortingets rekkevidde?

Perspektiv 3/15 Innføring av nye, kostbare legemidler og metoder – systemer i utvalgte land

Perspektiv 2/15 Støtteordninger og skattefordeler for barnefamilier – dagens regelverk og historisk utvikling

Perspektiv 1/15 Om den EØS-rettslige adgangen til å kjøpekraftsjustere trygdeytelser

Perspektiv 2/14 Konsesjonssystemet for markedsplasser for finansielle instrumenter

Perspektiv 1/14  Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag – en oversikt (se oppdatert utgave: Perspektiv 1/18)

Perspektiv 6/13 Om stortingsforlik

Perspektiv 5/13 Dokumentinnsyn hos EU-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan

Perspektiv 4/13 Statistikk om Stortinget

Perspektiv 3/13 Endringer i Stortingets forretningsorden 1945-2013

Perspektiv 2/13 Stemmerettsjubileet 2013: Kampen for kvinners stemmerett

Perspektiv 1/13 Lokale tilknytningskrav og EØS-avtalens regler om de fire friheter

Perspektiv 4/12 Uavhengige finanspolitiske råd i andre land – relevans for Norge?

Perspektiv 3/12 Bruker Norge mye eller lite til helseformål sammenlignet med andre land? 

Perspektiv 2/12 EØS-avtalens statsstøtteregler – muligheten til å benytte skatte- og avgiftsregler som miljøpolitisk virkemiddel 

Perspektiv 1/12 Bevisspørsmål ved EU-domstolens prøving av proporsjonalitetsprinsippet

Perspektiv 4/11 Kravet om et grenseoverskridende element

Perspektiv 3/11 Økonomiske og administrative lovgivningshensyn i EØS-retten – nasjonale myndigheters handlefrihet på det indre marked

Perspektiv 2/11 Norges nordlige og arktiske ressurser

Perspektiv 1/11 Anna Rogstad – første kvinne på Stortinget i 1911

Perspektiv 3/10 Grunnloven § 93 og unntaket for "lite inngripende" myndighetsoverføring

Perspektiv 2/10 Mistillitsforslag og kabinettsspørsmål – en oversikt (se oppdatert utgave: Perspektiv 1/18)

Perspektiv 01/10 Norske bruksreguleringer og EØS-retten : hindrer EØS-avtalen det norske forbudet mot bruk av vannscooter?

Perspektiv 02/09 Eurojust - EUs påtalesamarbeid og norsk deltakelse

Perspektiv 01/09 Høyesterett, internasjonale domstoler og Maktutredningen

Perspektiv 07/08 Golden shares-dommen og deres innvirkning på Norge gjennom EØS-avtalen

Perspektiv 06/08 Nasjonale parlamenters kontroll med europapolitikken

Perspektiv 05/08 Svalbard-traktaten - ulike oppfatninger om traktatens anvendelsesområde

Perspektiv 04/08 Om lobbying

Perspektiv 03/08 Energipolitikk og klima - velge vinnere eller sette avgifter

Perspektiv 02/08 Barnevern og EØS

Perspektiv 01/08 Kjøp av sex - erfaringer fra Sverige og Finland

Perspektiv 04/07 Delelinjen i Barentshavet - Planlagt samarbeid versus uforutsett konflikt?

Perspektiv 03/07 Flat skatt - Estland

Perspektiv 02/07 Hva er Prüm-samarbeidet - og hvordan skiller det seg fra dagens operative politisamarbeid i Europa?

Perspektiv 01/07 Pasientmobilitet i EØS

Perspektiv 03/06 Arbeidstakeres mobilitet under EØS-reglene om fri bevegelighet for tjenester : nasjonal regulering av lønns- og arbeidsvilkår ved grenseoverskridende tjenestevirksomhet - særlig sosial dumping

Perspektiv 02/06 En sammenlignende oversikt over grunnlovsbeskyttelsen av menneskerettigheter i OECD-området

Perspektiv 01/06 De nordiske medlemslandenes parlamenter og EU – om innvirkning på sine regjeringers EU-politikk

Perspektiv 01/05 Ny britisk lov skal beskytte barn mot overgripere de møter på Internett


Sist oppdatert: 31.08.2018 14:35