Grønt storting

Stortingets miljøstrategi ble godkjent i januar 2008. Alle enheter i administrasjonen har ansvar for å leve opp til miljømålene.

Foto: iStockphoto

Stortingets miljøerklæring

Det skal tas miljøhensyn i alle deler av virksomheten. Dette skal bidra til en varig holdningsendring, miljøvennlig tankegang og atferd.

Stortingets miljømål

  • Redusere total avfallsmengde og øke graden av kildesortering (måles i total avfallsmengde og mengde returpapir og papp).
  • Foreta miljøbevisste innkjøp ved å velge miljøgunstige produkter og løsninger (måles i antall nye leverandører som er miljøsertifiserte).
  • Redusere miljøbelastningen knyttet til transport (måles i utslipp av CO2 i antall tonn for utenlandsreiser og antall videokonferanser).
  • Redusere miljøbelastningen knyttet til energibruk (måles i energiforbruk per m2 av total bygningsmasse (67 000 m2).

Sist oppdatert: 05.09.2019 17:41