1836–1838

Forslag til lov om det norske handelsflagget og dets anerkjennelse på alle hav og i alle havner – Forslag til utformingen av orlogsflagget og tollflagget.

8. ordentlige Storting 1836 

24. mars Stortinget:

Forslag fra Kristiania bys repr. Sørensen, Holst, Foss og Rye, datert 24. mars (trykt 95–96), om en adresse til Kongen ang. full anerkjennelse på alle hav og i alle havner av et på grunnlovsmessig vis tilkommet norsk handelsflagg, og tydelig betegnelse av Norges rettmessige stilling i unionen ved unionsflaggets farger og merker m.v., samt forslag om bevilgning til forhandlinger med barbareskstatene om anerkjennelse av Norges handelsflagg. Beslutning: Sendes Konstitusjonskomiteen og trykkes i Morgenbladet – 94–96
SA, SEP 236

25. mars Odelstinget:

Forslag fra repr. Sørensen, Holst og Foss, datert 25. mars (trykt 416–417), til lov om Norges handelsflagg. Beslutning: Sendes Konstitusjonskomiteen og trykkes i Morgenbladet – 416–417
SA, OEP 158 

6. april Odelstinget:

Forslag fra repr. Christensen, datert 30. mars (ikke trykt), om en bestemmelse i tolloven om at handelsflagget med splitt og tunge for fremtiden skal benyttes som tollflagg. Beslutning: Sendes Tollkomiteen, uten å trykkes – 244–245
SA, OEP 177

9. april Stortinget:

Forslag fra repr. Hjelm, datert 7. april (trykt 38–39), m/bilag: Forslag til lov om det norske flagg (side 1–4), (side 5–8) m/2 fargeplansjer om handels- og orlogsflaggene, ang. en henvendelse til regjeringen om å komme med opplysninger ang. det norske handelsflagget (jf januar – 593), samt at Konstitusjonskomiteen skal avgi en innstilling om hva som bør gjøres for å få gjennomført bestemmelsen i grunnlovens § 111 om at Norges orlogsflagg skal være et unionsflagg. Beslutning: Sendes Konstitusjonskomiteen – 38–39
SA, SEP 315

Fargeplansje 1

Fargeplansje 2a

Fargeplansje 2b

2. mai

Bergråd P. Petersen oversender, gjennom repr. Riddervold, en historisk-heraldisk fremstilling av Norges riksvåpen og dets avbildning i flagg, på mynter m.v., m/2 fargeplansjer. Beslutning: Sendes Konstitusjonskomiteen «til Afbenyttelse ved Behandlingen af de under 24de Marts og 9de April Committeen tilstillede Forslag angaaende de unionelle Forholde og de Norske Flag, og har Committeen at foranstalte den medfulgte historisk-heraldiske Fremstilling af Norges Vaaben m.v. trykt, forsaavidt saadant findes hensigtsmæssigt.» – 56, jf juli 166
SA, SEP 354

Fargeplansje 1a

Fargeplansje 1b

Fargeplanjse 2

8. juli Stortinget:

Innstilling, datert 7. juli (trykt 128–166), til forslagene fra Kristiania bys representanter og fra Hjelm om det norske handelsflagget – 126–166, jf 399 Beslutning, vedlagt protokollen – 126–127
SA, SEP 429 

8. juli Odelstinget:

Innstilling, datert 7. juli (trykt 377–402) til forslagene fra Sørensen, Holst og Foss til lov om det norske handelsflagget og fra Hjelm ang. samme tema, vedlagt gjenpart av Finansdepartementets innstilling, datert 22. november 1833 (ikke trykt). Innstillingen hadde følgende 7 vedlegg: 1) SEP 236 (trykt mars 95–969, 2) SEP 315 (trykt april 38–39), 3) Attest fra ekspedisjonssekretær Gluckstad, datert 28. april 1836 (ikke trykt), 4) Bekjentgjørelse fra generalkonsul Westzynthius i Barcelona, på svensk (ikke trykt), 5) Skriv fra repr. Hjelm, datert 2. mai 1836, vedlagt børsliste fra Riga på tysk (ikke trykt), 6) Forslag til lov om det norske flagg med tegninger (ikke trykt), 7) P. Petersens avhandling om kongeriket Norges våpen m.v. 1. del med tegninger samt en trykt utgave av avhandlingen (side 1–2), (side 3–4), slik den ble utdelt til stortingsrepresentantene. – 377– Beslutning, vedlagt protokollen – 371
SA, OEP 315

8. juli Odelstinget:

Tollkomiteens uavgjorte saker, deriblant innstilling, datert 7. juli (trykt desember 396–586) til ny tollov, inkludert forslaget fra repr. Christensen om en bestemmelse i tolloven om at handelsflagget med splitt og tunge for fremtiden skal benyttes som tollflagg. Beslutning: Vedlegges protokollen – 371
SA, OEP 314

4. overordentlige Storting 1836–37

24. november Odelstinget:

Innstilling fra Tollkomiteen, datert 7. juli (trykt desember 396–586), om ny tollov. § 35 tok opp repr. Christensens forslag om tollflagget – 416–419
SA, OEP 16 

3. desember Odelstinget:

Beslutning til § 35 i tolloven, om utforming og bruk av tollflagget – 592, jf 416 

6. desember Stortinget:

Skriv fra Finansdepartementet, datert 5. desember (trykt januar 1837 539–542), med oversendelse av 16 dokumenter som svar på 7. ordentlige Stortings adresse ang. fri bruk av det norske handelsflagg på alle hav – 4
SA, SEP 65

7. desember

Oppnevning av en spesialkomite til å komme med innstilling i flaggsaken. Medlemmer: Foss, Heuch, Holst, Jenssen, Nicolaysen og Ueland.

13. desember Stortinget:

Skriv fra spesialkomiteen, datert 13 desember (ikke trykt), om at Foss er valgt til formann og Jenssen sekretær – 8–9 , jf 199
SA, SEP 70

1837 

23. januar Stortinget:

Behandling av innstilling, datert 20. januar (trykt 585–619), fra spesialkomiteen m/5 bilag (trykt 620–631) – 585–631 Beslutning: Anmodning til regjeringen om å medvirke til at hindringene for bruk av det norske handelsflagg på alle hav blir opphevet – 632 adresse – 740, jf 530

24. januar Stortinget (møte for lukkede dører):

Behandling av forslag fra Kristiania bys representanter, fremsatt i møte for lukkede dører 21. januar, om en adresse til Kongen om de unionelle forhold – 740–744, jf 530 Oppnevning av deputasjon til å overbringe adressen – 745

1838

11. april
Kgl. res. om oppheving av alle forbud mot bruk av det norske handelsflagg i visse farvann (trykt i Stortingsforhandlingene 1839 august 885–886).


Sist oppdatert: 14.12.2017 09:57