Kilder og litteratur

Stortingsforhandlinger og litteratur om flaggsaken.

Flaggforslag fra borgere i Grimstad 20. februar 1821.
Flaggforslag fra borgere i Grimstad 20. februar 1821.

Stortingsforhandlingene dokumenterer Stortingets konstitusjonelle virksomhet. Der vil man finne trykt alle de viktigste dokumentene Stortinget mottar fra regjeringen (proposisjoner og meldinger), eller som det selv produserer (komiteinnstillinger). Fra det 1. overordentlige Storting i 1814 til det 10. ordentlige Storting i 1842 ble Stortingsforhandlingene utgitt i ettertid, og i en sterkt redigert form basert på protokoller og dokumenter i Stortingsarkivet. Man tok da bare med de viktigste dokumentene, mens et stort antall dokumenter bare ble referert med forfatter og saksinnhold.

Noe referat av hvilke ord som ble uttalt fra Stortingets talerstol, finner man ikke i Stortingsforhandlingen mellom 1814 og 1888. Men fra og med 1857 ble det utgitt stenografiske referater fra møtene i Stortinget under navnet Stortingstidende. I årene før 1857 finner man imidlertid, for en del viktige sakers vedkommende, referater i de samtidige hovedstadsavisene. I ettertid ble det gjort forsøk på å sammenstille Stortingsforhandlinger og pressereferater, for å få et mer fullstendig bilde av det som fant sted. Disse sammenstillinger er utgitt i serien Storthings-Efterretninger for tidsrommet 1814-1854.

Ordningen med systematisk trykking av alle stortingsdokumentene i en ensartet form begynte i 1845. Og fra 1888 ble Stortingstidende opptatt som 7. og 8. del av serien Stortingsforhandlinger. Dermed hadde Stortingsforhandlingene fått den form de fremdeles har.

Henvisninger til Stortingsforhandlingene for tidsrommet 1814-1842 vil ha formen år-måned-side, for tiden fra og med 1845 formen dokumenttype-dokumentnummer-år/sesjon.

Litteratur: Olaf Chr. Torp: Det norske parlamentstrykk. I Handbok i Nordiskt parlamentstryck. Stockholm 1984.

Litteratur 

Petersen, P. Historisk-heraldisk Fremstilling av Kongeriget Norges Vaaben, og Sammes Afbildning i Bannere, Flag, Mynter og Sigiller. Christiania 1836.
4 s. 1-2 (330K), 3-4 (300K)

Forslag til Lov angaaende Kongeriget Norges Flag. Bergen 1842.

Keyser, R. Historisk heraldisk Undersøgelse angaaende Norges Rigsvaaben og Flag. Christiania 1842.

Aubert, L. M. B. Det norske Handelsflag. En historisk og statsretslig Undersøgelse. Christiania 1879.

Bjørnson, B. m.fl. Flagsagen. Det norske Landsflag af 1821. Kristiania 1879. Bilag til Verdens Gang.

Resolutionerne af 1821 og 1844. Særtrykk av Morgenbladet for mai 1893.

Storm, O. Om flaget. Kristiania 1893.

Storm, Gustav. Norges gamle Vaaben, Farver og Flag. Kristiania 1894.

Koht, Halvdan. Norske flagsange. Med indledninger og anmerkninger. Utgitt av Kristiania flagsamlag. Kristiania 1896.

Norsk Flag! Særtryk af "Buskeruds Blad." Drammen 1897.

Aftal eller icke? Ett ord i flaggfrågan. Uppsala 1899.

Rydin, H. L. Norska flagglagens rättsliga betydelse. Stockholm 1899.

Greni, Toralf. Bjørnstjerne Bjørnson og Flagsagen. I Bjørnson-Studier, Smaaskrifter fra det litteratur-historiske Seminar. Kristiania 1911.

Amundsen, Sverre S. og Strøm-Olsen, A. Norges flagg. Oslo 1927. 28 s + 2 fargeplansjer.

Bull, Edv. Det norske flaggs historie. I Worm-Müller, J. (red.) Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. Bd. 3.1, Oslo 1927.

Nygaard, Knut. Hvorledes det norske flagg ble til. Bergen 1953. 32 s. 

Trætteberg, Hallvard. Rikssymbolene fra 1814 til i dag. Dette er Norge 1814-1964 bd. 2. Oslo 1963.

Munksgaard, Jan Henrik. Rødt, hvitt og blått. "Det norske flag skal være lyse-grønt med hvidt kors" Populærvitenskapelig magasin 5-87, Oslo 1987.

Cappelen, Hans og Bech, Petter. Fakta om flagget. Oslo 1987.

Bratbak, Bjørn. Det norske flagget - Stavanger stod bak. Stavanger Museums årbok 1988, s. 37-59. Stavanger 1989.

Flagget fra 1814. Sjøfartshistorisk årbok 1988, s. 7-31. Bergen 1989.

Grønt og grått - nasjonalfargene i 1814. Norsk sjøfartsmuseums årbok 1989, s. 189-234. Oslo 1990.

Riksvåpenet som ble bortgjemt. Stavanger Museums årbok 1989. Stavanger 1990.

Strid om flagget. Oss direkte, husorgan for Oljedirektoratet, nr. 4 1991, s. 4-8.

Norges flagg på skuter fra Stavanger. Stavanger Museums årbok 1991. Stavanger 1992.

Flagget - 1905 til 1945. Oss direkte, husorgan for Oljedirektoratet, nr. 1 1992, s. 20-26. 


Sist oppdatert: 14.12.2017 09:57