Instruks for Ombudsmannsnemda for forsvaret

Stortingsvedtak 21. april 1952, jf. Innst. S. nr. 56 for 1952, med endringer ved
stortingsvedtak av 9. april 1956, hvorav antall medlemmer i nemnda ble økt fra 5 til 7(instr. § 2), endringer ved stortingsvedtak av 12. juni 1989, jf. Innst. S. nr. 189 (1988–89), stortingsvedtak av 14. juni 2000, jf. Innst. S. nr. 234 (1999–2000) og stortingsvedtak av 7. november 2003, hvor det ble vedtatt å velge varamedlemmer og nestleder, jf. Innst. S. nr. 20 (2003–2004).

§ 1.

Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre de almenmenneskelige
rettigheter for Forsvarets personell og ved sitt arbeid også søke å medvirke
til å effektivisere Forsvaret.

§ 2.

Ombudsmannsnemnda består av sju medlemmer som velges av Stortinget for fire år om gangen. Samtidig velges like mange varamedlemmer. Ett av medlemmene velges som leder og benevnes Ombudsmannen for Forsvaret. Et annet medlem velges som nestleder. Ombudsmannen forestår den daglige virksomheten. Har Ombudsmannen forfall til et møte i nemnda, ledes møtet av nestlederen. Er Ombudsmannen på grunn av sykdom eller av annen grunn midlertidig forhindret fra å utføre sitt verv, kan Stortinget velge en stedfortreder til å gjøre tjeneste som ombudsmann så lenge fraværet varer. Stedfortrederen leder også møtene i nemnda. Ved fravær inntil tre måneder kan Ombudsmannen bemyndige en tjenestemann ved sitt kontor til å ivareta den daglige ledelsen av kontoret.

Ombudsmannen er årslønnet. Lønnen fastsettes av Stortingets presidentskap.
De øvrige medlemmer tilkommer godtgjørelse etter komitéregulativet.

§ 3.

Nemndas oppgave er:
a) å behandle spørsmål som reises av tillitsmannsutvalg eller personell
vedrørende tjenestetidens utnyttelse og mannskapenes forhold
Instruks for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 45
under tjenesten, så som mannskapenes økonomiske og sosiale rettigheter,
videre spørsmål som angår undervisnings- og velferdsarbeid,
kantinevirksomhet, pensjoner, utrustning, bekledning, kosthold
og husrom.
b) å behandle henvendelser fra tjenestemenn i Forsvaret når de ikke
ifølge annen bestemmelse skal sendes tjenestevei.

§ 4.

Tillitsmannsutvalget og personell i Forsvaret kan rette henvendelser
til Ombudsmannen utenom den regulære tjenestevei, med de innskrenkninger
som er nevnt ovenfor, § 3, bokstav b.

§ 5.

De saker som skal behandles, forberedes og forelegges i alminnelighet
av Ombudsmannen. Medlemmene kan hver for seg eller i fellesskap
legge frem eller kreve lagt frem saker til drøfting. Nemnda kan av
Stortinget, Stortingets forsvarskomité, Forsvarsministeren eller Forsvarssjefen
(FO) forelegges saker til uttalelse. Henvendelser til Ombudsmannen i saker som er nevnt under § 3, bokstav a og b, forelegges nemnda bare i den utstrekning de er av prinsipiell karakter eller har almen interesse. Sakene søker Ombudsmannen løst ved direkte kontakt med de myndigheter som han anser nærmest til å ta seg av
dem. I samband med saker som forelegges ham, har Ombudsmannen
rett til å søke opplysninger hvor som helst i Forsvaret, hvor sikkerhetsmessige
hensyn ikke forbyr det.

§ 6.

Ved utgangen av hvert år sender ombudsmannsnemnda rapport
over sin virksomhet til Stortinget. Gjenpart av rapporten sendes Forsvarsdepartementet. Nemnda kan også når den finner det ønskelig,
sende rapport til Stortinget om enkelte saker i årets løp. I den utstrekning
nemnda finner det påkrevet, forelegger den de resultater som den
ved inspeksjon eller ved studium er kommet frem til, for Forsvarsministeren
i form av rapport.

§ 7.

Nemnda holder sine møter så ofte det er behov for det.

§ 8.

Dokumenter fra Ombudsmannsnemnda utferdiges gjennom nemndas
leder og på Ombudsmannens brevark.

Ombudsmannsnemndas/Ombudsmannens saksdokumenter er
offentlige. Ombudsmannen avgjør likevel med endelig virkning om et
dokument skal unntas fra offentlighet ut fra prinsippene i offentlighetsloven
eller ut fra særlige hensyn som gjør seg gjeldende for nemndas
og Ombudsmannens virksomhet.

Dokumenter som gjelder Ombudsmannsnemndas/Ombudsmannens
budsjett eller interne administrasjon kan unntas fra offentlighet.
Møteprotokoller for nemnda og dokumenter som utveksles mellom
administrasjonen og en tilsatt er ikke offentlige.

Saker som gjelder dokumentoffentlighet hos Ombudsmannsnemnda
behandles og avgjøres hos Ombudsmannen.

Med Ombudsmannens saksdokumenter menes korrespondanse
mellom Ombudsmannen og borgeren og mellom Ombudsmannen og
forvaltningen. Dokumenter som forelå under forvaltningens behandling
av saken, er ikke offentlige hos Ombudsmannen.

Ombudsmannen har taushetsplikt i samme utstrekning som forvaltningen.
Den samme taushetsplikt påhviler Ombudsmannsnemndas
medlemmer og Ombudsmannens personale. Taushetsplikten gjelder
også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten.

Ombudsmannen fører journal etter arkivlovens mønster.


Sist oppdatert: 12.03.2008 09:57